Regulamin "Wakacje w siodle"

REGULAMIN PROMOCJI „VOUCHER NA ZAKUP SPRZĘTU JEŹDZIECKIEGO” ORAZ PROGRAMU PARTNERSKIEGO „WAKACJE W SIODLE”

§1. Definicje

Definicje użytych w niniejszym regulaminie nazw są następujące:

VOUCHER – kupon umożliwiający uzyskanie 10% rabatu na zakup sprzętu  jeździeckiego dostępnego w sklepach, których właścicielami są Organizatorzy

UPRAWNIONY – Uczestnik, który wykorzystał Voucher

OŚRODEK JEŹDZIECKI – przedsiębiorstwo zajmujące się prowadzeniem szkoleń w dziedzinie jazdy konnej oraz organizacją obozów jeździeckich

ORGANIZATORZY – wpisani do prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorcy: Robert Majchrzak (NIP 5771319386, REGON 240551151), Danuta Żuchowicz (NIP 9451389677, REGON 123077289) oraz Adam Żuchowicz (NIP 7931176319, REGON 241488650), prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą AMIGO SPRZĘT JEŹDZIECKI, z siedzibą w Będzinie przy ul. Róży Luksemburg 48 (kod pocztowy: 42-506 Będzin); NIP spółki cywilnej: 6491679954, REGON spółki cywilnej:  273502098

PROGRAM PARTNERSKI – umowa o współpracy zawarta pomiędzy Organizatorami a przedsiębiorcą będącym właścicielem Ośrodka jeździeckiego, zwanym dalej „Partnerem”

UCZESTNIK – osoba fizyczna, która wzięła udział w zorganizowanym przez Partnera obozie jeździeckim

KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 

§2. Zasady Programu partnerskiego „Wakacje w siodle”

Każdy Partner biorący udział w programie partnerskim „Wakacje w siodle” otrzymuje od Organizatorów pakiet Voucherów i zobowiązany jest do rozdania otrzymanych Voucherów Uczestnikom wszystkich organizowanych przez siebie obozów jeździeckich odbywających się w okresie od dnia przystąpienia przez Partnera do Programu partnerskiego do dnia 31.08.2015 r..

Organizatorzy zobowiązują się do udzielenia każdemu Partnerowi rabatu na zakup dostępnego w sklepach Organizatora sprzętu jeździeckiego w wysokości 5% wartości wszystkich towarów zakupionych, w okresie o którym mowa w ustępie poprzednim, przez Uczestników, którzy skorzystali przy dokonywaniu zakupów w sklepach Organizatorów z Vouchera.

Wykorzystanie przez Partnera rabatu, o którym mowa w ustępie poprzednim, możliwe jest dopiero po zakończeniu okresu trwania Programu partnerskiego w dniu 30.09.2015 r.

 

 

§3. Zasady korzystania z Voucherów w ramach promocji „Voucher na zakup sprzętu jeździeckiego”

  1. Organizatorzy informują, że warunkiem wykorzystania przez Uczestnika Vouchera jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu. W przypadku jeśli według opinii Uczestnika będącego Konsumentem jakieś postanowienie niniejszego regulaminu narusza jego prawa albo interesy, Organizatorzy proszą, aby ich o tym poinformować drogą mailową na adres: sklep@amigo-konie.pl bądź telefonicznie pod numerem 32 760 20 20 albo pocztą tradycyjną na adres siedziby wskazany w §1. Jeżeli po przeanalizowaniu problemu, okaże się że Uczestnik ma rację, Organizatorzy niezwłocznie wprowadzą w niniejszym regulaminie odpowiednie zmiany.
  2. Organizatorzy informują, że w przypadku jakiejkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z powszechnie i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
  3. Voucher może zostać wykorzystany przez Uczestnika zarówno w należących do Organizatorów sklepach stacjonarnych w Będzinie przy ul. R. Luksemburg 48 oraz w Krakowie przy ul. Rajskiej 6, jak i w sklepie internetowym działającym pod adresem www.amigo-konie.pl.
  4. Organizatorzy zalecają Uczestnikom, chcącym  wykorzystać Voucher w sklepie internetowym, wpisanie przy  składaniu zamówienia w rubryce „uwagi do zamówienia” nazwy ośrodka jeździeckiego w którym zorganizowany został obóz jeździecki oraz terminu w jakim obóz ten się odbył. Powyższa prośba wynika z faktu, iż oprogramowanie sklepu internetowego z powodów  technicznych nie nalicza rabatów automatycznie.
  5. Otrzymany przez Uczestnika Voucher jest ważny do dnia 30 września 2015 r..
  6. W przypadku odstąpienia, przez Uprawnionego będącego Konsumentem, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od otrzymania towaru, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.), od zawartej z Organizatorami na odległość umowy sprzedaży, Voucher zostanie zwrócony przez Organizatorów w terminie 14 dni od dnia odstąpienia.     

 

§4. Postanowienia końcowe

  1. Promocja „Wakacje w siodle” nie podlega łączeniu z innymi promocjami w sklepach Organizatorów.
  2. Niniejszy regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę http://www.amigo-konie.pl/webpage/regulamin-wakacje-w-siodle.html i dokonanie wydruku.
  3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15 maja 2015 r.