Reklamacja

§7. Reklamacje towarów

 1. Sprzedawcy odpowiadają wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).

 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numere32 760 20 20, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawców wskazany w §1 Regulaminu, pocztą elektroniczną na adres: sklep@amigo-konie.pl).

 3. Sprzedawcy ustosunkują się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.

 4. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres siedziby Sprzedawców, określony w §1 Regulaminu.

 5. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.

 6. Sprzedawcy uprzejmie proszą Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.

 7. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawców wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 8. Niektóre z otrzymanych przez Kupujących towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.

 9. Gwarancja, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawców na podstawie rękojmi.

 10. Sprzedawcy zalecają Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacji. Skorzystanie z formularza reklamacji w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawców, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.

§8. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawców drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawców) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Usługodawców).

 2. Usługodawcy ustosunkują się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

Cała treść regulaminu dostępna jest pod linkiem: http://amigo-konie.pl/webpage/regulamin.html