Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGO-KONIE.PL

§1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę

KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego, umożliwiający składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz śledzenie historii zamówień

KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawców

PRAWO POCZTOWE – ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 1529)

PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PRAWO PRZEWOZOWE – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)

PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawców z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawców oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawców

SKLEP - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową amigo-konie.pl  w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcami/Usługodawcami umów na odległość

SPRZEDAWCY/USŁUGODAWCY – oznacza, wpisanych do prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przedsiębiorców: Roberta Majchrzaka (posiadającego NIP 5771319386, REGON 240551151), Danutę Żuchowicz (posiadającą NIP 9451389677, REGON 123077289) oraz Adama Żuchowicza (posiadającego NIP 7931176319, REGON 241488650), prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą AMIGO SPRZĘT JEŹDZIECKI, z siedzibą w Będzinie przy ul. Róży Luksemburg 48 (kod pocztowy: 42-506 Będzin), posiadającej NIP 6491679954, REGON  273502098

TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis

USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawców w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy

USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę

UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej amigo-konie.pl

§2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Sklepu amigo-konie.pl jest handel detaliczny produktami, w tym sprzętem jeździeckim, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Określony w zdaniu poprzednim przedmiot działalności Sklepu realizowany jest wyłącznie na terenie Europy. 
 2. Właścicielem sklepu internetowego są Sprzedawcy.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługują się Sprzedawcy/Usługodawcy są następujące:

a)   minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli;

b)   połączenie z siecią internet;

c)    prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard          HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3, np. Internet Explorer 7.0 lub nowsza, Mozilla Firefox 3.0 lub nowsza;  

d)   włączona obsługa JavaScript oraz cookies;

e)   czynna skrzynka poczty elektronicznej.

 1. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
 2. Sprzedawcy informują, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie amigo-konie.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich zaakceptowanie. W przypadku, jeśli Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego regulaminu, Sprzedawcy uprzejmie proszą o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie konta. Niniejsze postanowienie winno być interpretowane z uwzględnieniem treści §9 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 3. Prezentacja na stronach sklepu internetowego towarów nie stanowi oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).
  1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej amigo-konie.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  2. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.
  3. 9.    W przypadku Kupujących mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej warunki płatności i dostawy ustalane są indywidualnie w drodze negocjacji prowadzonych w formie telefonicznej bądź mailowej. 

10.Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

11.Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

12.Wobec treści oraz formy umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • §3. Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów
 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową amigo-konie.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach:

a)   za pomocą formularza zamówienia,

b)   za pomocą konta w Sklepie,

c)    pocztą elektroniczną.

 1. W celu złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia bądź konta w Sklepie, Użytkownik po wybraniu odpowiedniego dla siebie towaru (poprzez kliknięcie na jego zdjęcie) powinien kliknąć na pole z napisem „Dodaj do koszyka”. Następnie, jeśli wybrał już wszystkie towary, które chce zamówić, Użytkownik powinien kliknąć w pole z napisem „koszyk”, aby przejść w ten sposób do podstrony z formularzem zamówienia umożliwiającym wpisanie danych osobowych (w przypadku Użytkownika zalogowanego nie ma potrzeby wpisywania danych) oraz wybór metody dostawy i sposobu płatności. Po wypełnieniu formularza zamówienia, Użytkownik powinien kliknąć na pole z napisem „Przejdź do potwierdzenia”. Następnie, po ostatecznym sprawdzeniu poprawności danych osobowych oraz wybranych opcji, aby przekazać treść zamówienia Sprzedawcom, Użytkownik powinien kliknąć na pole z napisem „Zamów”. Po przekazaniu treści zamówienia Sprzedawcom, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail zawierającą link aktywacyjny. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 2. W celu prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:

a)   imienia i nazwiska,

b)   adresu,

c)    kodu pocztowego,

d)   miasta,

e)   kraju,

f)    nr. telefonu,

g)   adresu e-mail,

h)   kodu weryfikacyjnego,

i)     nr. NIP oraz nazwy firmy (w przypadku Użytkownika będącego         Przedsiębiorcą).

 1. Przy składaniu zamówienia pocztą elektroniczną, niezbędne jest podanie przez Użytkownika w wiadomości e-mail danych osobowych wymienionych w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz wskazanie towaru bądź towarów, które Użytkownik chce zakupić. W takim przypadku umowa sprzedaży zawierana jest w momencie otrzymania przez Użytkownika od Sprzedawców wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 2. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia bądź podanych w wiadomości e-mail danych należy skontaktować się ze Sprzedawcami telefonicznie pod nr. 32 760 20 20 bądź drogą mailową na adres: sklep@amigo-konie.pl.
 3. W przypadku sprzedaży promocyjnej bądź wyprzedaży liczba towarów jest ograniczona. W takiej sytuacji realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na towary, aż do wyczerpania się ich zapasów.
 4. Zgodnie z treścią przepisu art. 12 ust. 2 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.), jeżeli Sprzedawcy nie będą mogli spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy sprzedaży, zawiadomią o tym Kupującego i zwrócą całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona. W przypadku niedostępności jedynie części zamówionych towarów, Sprzedawcy zawiadomią o tym Kupującego w terminie 7 dni. W takim przypadku Kupujący będzie miał możliwość anulowania zamówienia.
 5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

10.Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a)   gotówką za pobraniem;

b)   przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;

c)    przedpłata szybkim przelewem za pomocą systemu przelewy24.pl;

d)   gotówką przy osobistym odbiorze w siedzibie Sprzedawcy;

e)   eRaty Żagiel.

 1. 11.               Sprzedawca informuje, że jego rachunek bankowy na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez bank Bank Śląski O/Będzin pod numerem 30 1050 1227 1000 0022 7980 4021.
 2. 12.               Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie towaru dostawcy oraz czas dostawy towaru przez firmę kurierską „GLS” bądź Pocztę Polską. Czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie towaru dostawcy to jeden dzień roboczy, natomiast czas dostawy to maksymalnie 5 dni roboczych. Jeżeli z powodu tymczasowej niedostępności towaru, określony w zdaniu poprzednim czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go dostawcy nie będzie realny, Sprzedawcy/Usługodawcy poinformują o tym Użytkownika drogą mailową bądź telefoniczną tego samego dnia, w którym złożył on zamówienie tymczasowo niedostępnego towaru. W takim przypadku Użytkownik będzie mógł anulować całość zamówienia, anulować zamówienie w części bądź podzielić zamówienie. W sytuacji wyboru przez Użytkownika podziału zamówienia, dostawa towarów nastąpi w odrębnych przesyłkach, w terminach ustalonych indywidualnie z Użytkownikiem a Użytkownik nie poniesie dodatkowych kosztów wysyłki wynikających z podziału zamówienia.
 3. 13.               Przygotowanie zamówionego przez Użytkownika towaru do wysyłki następuje:
 • ·         w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili zawarcia pomiędzy Sprzedawcami a Kupującym umowy sprzedaży,
 • ·         w przypadku płatności przelewem – w chwili wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawców,
 • ·         w przypadku płatności poprzez serwis przelewy24.pl – w chwili otrzymania przez Sprzedawców od właściciela serwisu potwierdzenia dokonanej płatności,
 • ·         w przypadku płatności ratalnej - po otrzymaniu przez Sprzedawców podpisanej przez Użytkownika umowy kredytowej bądź otrzymania od banku informacji o udzieleniu kredytu Użytkownikowi.

14.O wysłaniu produktu Sprzedawcy informują Kupującego drogą mailową niezwłocznie po przekazaniu paczki firmie kurierskiej „GLS” bądź Poczcie Polskiej.

15.Przy każdym zakupie Sprzedawcy wystawiają Kupującemu paragon fiskalny. Faktura VAT jest wystawiana na indywidualne życzenie osoby zamawiającej.

§4. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną

 1. 1.   Użytkownik może zawierać z Usługodawcami umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.
 2. Świadczona przez Usługodawców usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.
 3. W celu utworzenia konta, należy przy wypełnianiu formularza zamówienia zaznaczyć pole z napisem „Załóż konto” oraz utworzyć hasło.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w Sklepie amigo-konie.pl zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Użytkownika, który wykonał czynności określone w ust. 3 niniejszego paragrafu, w link aktywacyjny o którym mowa w §3 ust. 3. Umowa, o której stanowi zdanie poprzednie, zawierana jest na czas nieoznaczony.
 5. Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawców, usuwając swoje konto ze Sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

§5. Dostawa towaru

 1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem podmiotów profesjonalnych (zawodowo trudniących się transportem drogowym bądź usługami pocztowymi i powszechnymi): Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej „GLS”.  
 2. Zgodnie z treścią art. 429 Kodeksu cywilnego „kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności”, jednak nie wyłącza to odpowiedzialności Sprzedawców za uszkodzenie przesyłki w transporcie w przypadku, jeżeli uszkodzenie nastąpi na skutek:

a)   przyczyn występujących po stronie Sprzedawców (np. błędnego zabezpieczenia przesyłki przez Sprzedawców, naruszenia przez Sprzedawców przepisów ustawy Prawo pocztowe albo regulaminu świadczenia usług pocztowych lub powszechnych), 

b)   właściwości przesyłanego produktu.

 1. Sprzedawcy informują, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący, zgodnie z Prawem przewozowym, ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawcy zalecają przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na adres siedziby Sprzedawców, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawców zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
 2. Koszty sposobów dostawy dostępnych do wyboru w Sklepie są następujące:

a)   firma kurierska GLS przy płatności przelewem – 16,00 zł;

b)   firma kurierska GLS w wypadku płatności przy odbiorze przesyłki – 21,00 zł;

c)    przesyłka listem poleconym ekonomicznym (Poczta Polska) przy płatności przelewem – 7,50 zł;

d)   wysyłka paczką (Poczta Polska) przy płatności przelewem – 9,90 zł; 

e)   wysyłka paczką (Poczta Polska) w wypadku płatności za pobraniem – 12,40 zł.

 1. Określone w ustępie powyższym koszty dostarczenia zamówionego towaru dotyczą jedynie terenu Polski i są zgodne z cennikiem Poczty Polskiej na przesyłki priorytetowe gabaryt B lub aktualnym cennikiem firmy kurierskiej GLS.
 2. W przypadku zakupu towarów o wartości powyżej 300 zł, Sprzedawcy w pełni pokrywają koszty dostawy na terenie Polski. Jednakże darmowa dostawa nie dotyczy towarów wielkogabarytowych, w szczególności takich jak pasze, żłoby oraz paliki do ogrodzeń elektrycznych.  

§6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Kupujący będący Konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcami w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w chwili obecnej Konsumenci z państw członkowskich Unii Europejskiej innych niż Rzeczpospolita Polska mają na odstąpienie od umowy 14 dni od dnia otrzymania towaru (objęcia towaru w fizyczne posiadanie), chyba że ich prawo krajowe przewiduje termin dłuższy. Towar zwracany przez Konsumentów z państw członkowskich Unii Europejskiej innych niż Rzeczpospolita Polska może znajdować się w stanie zmienionym, jednak Konsument z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.
 2. Konsument zobowiązany jest  w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcom na adres jego siedziby, wskazany w §1 niniejszego regulaminu.
 3. Sprzedawcy zwracają kwotę uiszczoną przez Konsumenta tytułem zapłaty (w tym cenę towaru oraz, w wypadku jeśli dostawa nie była bezpłatna, koszty dostawy towaru do Konsumenta) w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od umowy, w zależności od wyboru Konsumenta przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta albo przekazem pocztowym na adres podany przez Konsumenta. Koszty odesłania towaru przez Konsumenta nie są zwracane.
 4. 4.   Do zachowania terminu, o którym stanowi ust. 1 niniejszego paragrafu, wystarczy wysłanie do Sprzedawców przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej. Oświadczenie to wysłać należy pocztą tradycyjną na adres siedziby Sprzedawców albo pocztą elektroniczną na adres: sklep@amigo-konie.pl. Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, udostępnionego przez Sprzedawców tutaj. Konsument z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska może również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia zawartego w załączniku I część B do dyrektywy o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, udostępnionego przez Sprzedawców tutaj.
 5. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

a)   dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

b)   świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego          zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

c)    świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

d)   umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

e)   dostarczania prasy,

f)    świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od dnia zawarcia umowy.

     Niniejsze postanowienie nie dotyczy Konsumenta z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 1. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska w przypadkach:

a)   umów o świadczenie usług, w ramach których usługa została w pełni wykonana, jeśli rozpoczęto spełnianie świadczenia za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta oraz po przyjęciu przez niego do wiadomości, że utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy przez przedsiębiorcę;

b)   dostarczania towarów lub świadczenia usług, których cena jest zależna od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie może mieć kontroli i które mogą wystąpić w okresie na odstąpienie od umowy;

c)   dostarczania towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych;

d)   dostarczania towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia;

e)   dostarczania zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)    dostarczania towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami;

g)   dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych, lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

h)   dostarczania gazet, periodyków lub czasopism z wyjątkiem umów o prenumeratę takich wydawnictw;

i)     umów zawartych na aukcji publicznej.

 1. Sprzedawca informuje, iż nie świadczy usług w zakresie gier hazardowych.
 2. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.

§7. Reklamacje towarów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 32 760 20 20, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawców, pocztą elektroniczną na adres: sklep@amigo-konie.pl).
 3. Sprzedawcy zalecają Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacji. Skorzystanie z formularza reklamacji w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawców, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.    
 4. Sprzedawcy ustosunkują się do reklamacji niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.
 5. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres siedziby Sprzedawców, określony w §1 niniejszego regulaminu.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedawcy doprowadzają towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży zgodnie z żądaniem Konsumenta poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, Sprzedawcy zgodnie z treścią żądania Konsumenta, obniżą cenę lub zwrócą pełną należność za reklamowany towar wraz z dodatkowymi kosztami poniesionymi przez Kupującego, w tym kosztami transportu.
 7. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru, jednak traci uprawnienia reklamacyjne z tego tytułu w przypadku jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawców.
 8. Sprzedawcy uprzejmie proszą Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 9. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawców wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady rzeczy jest wyłączona./W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą, Sprzedawcy odpowiadają wobec Kupującego na podstawie przepisów dotyczących rękojmi za wady rzeczy (art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego).

10.Niektóre z otrzymanych przez Kupujących towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.

11.Gwarancja, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, przysługujących mu wobec Sprzedawców w wypadku niezgodności towaru z umową sprzedaży, na podstawie przepisów ustawy wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§8. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawców drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawców) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Usługodawców).
 2. Usługodawcy ustosunkują się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów  za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcami/Usługodawcami umów jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcami/Usługodawcami umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawców/Usługodawców.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm), ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.).
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.
 6. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 7. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę http://amigo-konie.pl/webpage/regulamin.html i dokonanie wydruku.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2014 r.