Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGO-KONIE.PL

§1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę

KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego, umożliwiający składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz śledzenie historii zamówień

KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawców

PRAWO POCZTOWE – ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 1529)

PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PRAWO PRZEWOZOWE – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)

PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawców z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawców oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawców

REKLAMACJA - związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy

SKLEP -oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową amigo-konie.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcami/Usługodawcami umów na odległość

SPRZEDAWCY/USŁUGODAWCY – oznacza, wpisanych do prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przedsiębiorców: Roberta Majchrzaka (posiadającego NIP 5771319386, REGON 240551151), Danutę Żuchowicz (posiadającą NIP 9451389677, REGON 123077289) oraz Adama Żuchowicza (posiadającego NIP 7931176319, REGON 241488650), prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą AMIGO SPRZĘT JEŹDZIECKI, z siedzibą w Będzinie przy ul. Róży Luksemburg 48 (kod pocztowy: 42-506 Będzin), posiadającej NIP 6491679954, REGON 273502098

TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis

USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawców w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy

USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej amigo-konie.pl

§2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Sklepu amigo-konie.pl jest handel detaliczny produktami, w tym sprzętem jeździeckim, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Określony w zdaniu poprzednim przedmiot działalności Sklepu realizowany jest wyłącznie na terenie Europy.

 2. Właścicielem sklepu internetowego są Sprzedawcy.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługują się Sprzedawcy/Usługodawcy są następujące:

 1. minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli;

 2. połączenie z siecią internet;

 3. prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3, np. Internet Explorer 7.0 lub nowsza, Mozilla Firefox 3.0 lub nowsza;

 4. włączona obsługa JavaScript oraz cookies;

 5. czynna skrzynka poczty elektronicznej.

 1. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.

 2. Sprzedawcy informują, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie amigo-konie.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich zaakceptowanie. W przypadku, jeśli Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego regulaminu, Sprzedawcy uprzejmie proszą o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie konta. Niniejsze postanowienie winno być interpretowane z uwzględnieniem treści §9 ust. 5 niniejszego Regulaminu.

 3. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej amigo-konie.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 4. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

 5. W przypadku Kupujących mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej warunki płatności ustalane są indywidualnie w drodze negocjacji prowadzonych w formie telefonicznej bądź mailowej a dostarczane za pośrednictwem i według cennika  Poczty Polskiej.  koszty dostawy będą liczone wg cennika Poczty Polskiej.

 6. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 7. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 8. Wobec treści oraz formy umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3. Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów

 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową amigo-konie.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

 2. Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach:

 1. za pomocą formularza zamówienia,

 2. za pomocą konta w Sklepie,

 3. pocztą elektroniczną.

 1. W celu złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia bądź konta w Sklepie, Użytkownik po wybraniu odpowiedniego dla siebie towaru (poprzez kliknięcie na jego zdjęcie) powinien kliknąć na pole z napisem „Dodaj do koszyka”. Następnie, jeśli wybrał już wszystkie towary, które chce zamówić, Użytkownik powinien kliknąć w pole z napisem „koszyk”, aby przejść w ten sposób do podstrony z formularzem zamówienia umożliwiającym wpisanie danych osobowych (w przypadku Użytkownika zalogowanego nie ma potrzeby wpisywania danych) oraz wybór metody dostawy i sposobu płatności. Po wypełnieniu formularza zamówienia, Użytkownik powinien kliknąć na pole z napisem „Przejdź do potwierdzenia”. Następnie, po ostatecznym sprawdzeniu poprawności danych osobowych oraz wybranych opcji, aby przekazać treść zamówienia Sprzedawcom, Użytkownik powinien kliknąć na pole z napisem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”.

 2. Po przekazaniu treści zamówienia Sprzedawcom, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail zawierającą link aktywacyjny. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 3. W celu prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:

 1. imienia i nazwiska,

 2. adresu,

 3. kodu pocztowego,

 4. miasta,

 5. kraju,

 6. nr. telefonu,

 7. adresu e-mail,

 8. kodu weryfikacyjnego,

 9. nr. NIP oraz nazwy firmy (w przypadku Użytkownika będącego Przedsiębiorcą).

 1. Przy składaniu zamówienia pocztą elektroniczną, niezbędne jest podanie przez Użytkownika w wiadomości e-mail danych osobowych wymienionych w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz wskazanie towaru bądź towarów, które Użytkownik chce zakupić. W takim przypadku umowa sprzedaży zawierana jest w momencie otrzymania przez Użytkownika od Sprzedawców wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 2. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia bądź podanych w wiadomości e-mail danych należy skontaktować się ze Sprzedawcami telefonicznie pod nr. 32 760 20 20 bądź drogą mailową na adres: sklep@amigo-konie.pl.

 3. W przypadku sprzedaży promocyjnej bądź wyprzedaży liczba towarów jest ograniczona. W takiej sytuacji realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na towary, aż do wyczerpania się ich zapasów.

 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

 5. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 1. gotówką za pobraniem;

 2. przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;

 3. przedpłata szybkim przelewem za pomocą systemu przelewy24.pl;

 4. gotówką lub kartą płatniczą przy osobistym odbiorze w siedzibie Sprzedawcy

 5. PayPal

 

 1. Sprzedawcy informują, że ich rachunek bankowy na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez Santander Bank Polska S.A. 29 1090 2008 0000 0001 2416 4228

 2. Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie towaru dostawcy oraz czas dostawy towaru przez firmę kurierską „GLS”, InPost, bądź Pocztę Polską. Czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie towaru dostawcy to jeden dzień roboczy, natomiast czas dostawy to maksymalnie 5 dni roboczych. Jeżeli z powodu tymczasowej niedostępności towaru, określony w zdaniu poprzednim czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go dostawcy nie będzie realny, Sprzedawcy/Usługodawcy poinformują o tym Użytkownika drogą mailową bądź telefoniczną tego samego dnia, w którym złożył on zamówienie tymczasowo niedostępnego towaru. W takim przypadku Użytkownik będzie mógł anulować całość zamówienia, anulować zamówienie w części bądź podzielić zamówienie. W sytuacji wyboru przez Użytkownika podziału zamówienia, dostawa towarów nastąpi w odrębnych przesyłkach, w terminach ustalonych indywidualnie z Użytkownikiem a Użytkownik nie poniesie dodatkowych kosztów wysyłki wynikających z podziału zamówienia.

 3. Przygotowanie zamówionego przez Użytkownika towaru do wysyłki następuje:

 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili zawarcia pomiędzy Sprzedawcami a Kupującym umowy sprzedaży,

 • w przypadku płatności przelewem – w chwili wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawców,

 • w przypadku płatności poprzez serwis przelewy24.pl – w chwili otrzymania przez Sprzedawców od właściciela serwisu potwierdzenia dokonanej płatności,

 • w przypadku płatności ratalnej - po otrzymaniu przez Sprzedawców podpisanej przez Użytkownika umowy kredytowej bądź otrzymania od banku informacji o udzieleniu kredytu Użytkownikowi.

 1. O wysłaniu produktu Sprzedawcy informują Kupującego drogą mailową niezwłocznie po przekazaniu paczki firmie kurierskiej „GLS” , InPost, bądź Poczcie Polskiej.

 2. Przy każdym zakupie Sprzedawcy wystawiają Kupującemu paragon fiskalny. Faktura VAT jest wystawiana na indywidualne życzenie osoby zamawiającej.

§4. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną

 1. Użytkownik może zawierać z Usługodawcami umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.

 2. Świadczona przez Usługodawców usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

 3. W celu utworzenia konta, należy przy wypełnianiu formularza zamówienia zaznaczyć pole z napisem „Załóż konto” oraz utworzyć hasło.

 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w Sklepieamigo-konie.plzostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Użytkownika, który wykonał czynności określone w ust. 3 niniejszego paragrafu, w link aktywacyjny o którym mowa w §3 ust. 3. Umowa, o której stanowi zdanie poprzednie, zawierana jest na czas nieoznaczony.

 5. Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawców, usuwając swoje konto ze Sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

§5. Dostawa towaru

 1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem podmiotów profesjonalnych (zawodowo trudniących się transportem drogowym bądź usługami pocztowymi i powszechnymi): Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej „GLS”. Istnieje możliwość osobistego odbioru towarów w siedzibie Sklepu w Będzinie na ul. R. Luksemburg 48.

 2. Sprzedawcy informują, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący, zgodnie z Prawem przewozowym, ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawcy zalecają przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na adres siedziby Sprzedawców, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawców zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

 3. Koszty sposobów dostawy dostępnych do wyboru w Sklepie dostępne są na stronie Dostawy 

 1. W przypadku zakupu towarów o wartości powyżej 300 zł, Sprzedawcy w pełni pokrywają koszty dostawy na terenie Polski. Jednakże darmowa dostawa nie dotyczy towarów wielkogabarytowych, w szczególności takich jak pasze, żłoby oraz baty i paliki do ogrodzeń elektrycznych.

§6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcami w ciągu 14 (czternastu) dni. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Bieg w/w terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się - dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, natomiast w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów. W przypadku umów innych niż umowy związane z wydaniem towaru (np. umów dotyczących świadczenia usług) bieg 14-dniowego terminu rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcom w formie dowolnej.

 3. Przy składaniu oświadczenia o odstąpieniu Konsument może posłużyć się ustawowym formularzem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawcy udostępniają wzór formularza tutaj. Formularz ten można przesłać zarówno pocztą elektroniczną (na adres sklep@amigo-konie.pl jako plik będący załącznikiem do e-maila) jak i pocztą tradycyjną (czyli na nośniku papierowym) na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawców.

 4. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcom na wskazany w §1 adres jego siedziby.

 5. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawcy zwracają mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawcy mogą wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Koszty odesłania towaru do Sprzedawców nie są Konsumentowi zwracane. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30zł.


 7. Sprzedawcy dokonują zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 8. Sprzedawcy informują, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 

ł. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. Sprzedawcy uprzejmie proszą Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego tutaj.

§7. Reklamacje towarów

 1. Sprzedawcy odpowiadają wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).

 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 32 760 20 20, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawców wskazany w §1 Regulaminu, pocztą elektroniczną na adres: sklep@amigo-konie.pl).

 3. Sprzedawcy ustosunkują się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.

 4. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres siedziby Sprzedawców, określony w §1 Regulaminu.

 5. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.

 6. Sprzedawcy uprzejmie proszą Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do zareklamowanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawców reklamacji. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do zareklamowanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego tutaj.

 7. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawców wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 8. Niektóre z otrzymanych przez Kupujących towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.

 9. Gwarancja, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawców na podstawie rękojmi.

 10. Sprzedawcy zalecają Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacji. Skorzystanie z formularza reklamacji w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawców, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.

§8. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawców drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawców) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Usługodawców).

 2. Usługodawcy ustosunkują się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

§9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeńeklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

 

 1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  - Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  - Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  - Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym:https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 3. Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotami uprawnionymi do pozasądowego rozwiązywania sporów między Amigo Sprzęt Jeździecki, a Konsumentem są: siedziby oraz strony internetowe powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których adresy dostępne są pod adresami: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 4.  Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

§10. Postanowienia końcowe

 1. Zgodnie z art. 1836Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcami a Klientem, Klient może złożyć do stałego mediatora wniosek o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu Sprzedawcom. Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych można uzyskać w każdym Sądzie Okręgowym. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcami a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.

 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcami/Usługodawcami umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawców/Usługodawców.

 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcami umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawców (Sprzedawcy mogą, lecz nie muszą zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 6. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.

 7. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 8. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę http://amigo-konie.pl/webpage/regulamin.html i dokonanie wydruku.

 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. Do umów sprzedaży zawartych przed 25 grudnia 2014 r. zastosowanie mają postanowienia starego regulaminu dostępnego pod adresem http://www.amigo-konie.pl/webpage/regulamin-obowiazujacy-do-dnia-24-12-2014.html